top of page

Straeon cleifion

Kim

Kim ydw i, mam i ddau o blant hardd 12 a 9 oed - Skyla a Logan.

Roeddwn i'n 'sâl' am ychydig cyn y diagnosis. Roeddwn yn 45 fel yr oedd bron i 2 flynedd yn ôl ym mis Mai. Roedd teulu a ffrindiau'n meddwl bod rhywbeth o'i le ond ddim yn gwybod beth. Doeddwn i ddim yn gallu cerdded yn iawn nac ar unrhyw gyflymder, roedd gen i gur pen lawer a thuag at y diwedd roeddwn i'n ofnadwy o sâl.


Es i at y meddygon ychydig o weithiau dros ychydig fisoedd a chefais gamddiagnosis o gastroenteritis ac yna iselder. Daethant hyd yn oed i'r tŷ. Mynnodd fy mam fy mod yn archebu lle i gael sgan pen, ond dywedon nhw na. Yn y diwedd, roeddwn i mor ddrwg â hynny, galwodd fy mam ambiwlans - yn syth dywedodd y cap ei fod yn niwral. Roeddwn i

Kim.JPG

rhuthrais i'm hysbyty lleol yn Birmingham - Good Hope - cael sgan ar unwaith a dywedwyd wrthyf fod gen i friw ar yr ymennydd! Cawsom i gyd sioc, er fy mod allan ohoni ac yn methu cofio llawer ac ni fyddwn yma nawr pe na bawn wedi mynd i mewn y noson honno!

Yna cefais fy rhuthro i ysbyty Birmingham Queen Elizabeth lle dywedwyd wrthyf fod gen i diwmor ar yr ymennydd maint wy. Gweithredwyd hyn 8 diwrnod yn ddiweddarach - cymerasant 75% ohono i ffwrdd - unwaith i mi ddeffro roedd fel pe bai gen i fywyd newydd ac nad oedd fy ymennydd bellach yn teimlo'n 'niwlog'.

Yn ystod yr amser hwn, cefais sgan CT a biopsi i gael gwybod yn nes ymlaen fod gen i ganser yr ysgyfaint anwelladwy cam 4 a'i fod wedi lledaenu i'm nodau lymff. Awgrymwyd bod gen i ychydig fisoedd i fyw. Mae brawychus yn danddatganiad ...

Yna cefais y 'newyddion da' fod gen i fath prin o ganser yr ysgyfaint o'r enw Canser yr Ysgyfaint Cell nad yw'n Fach ALK positif. Ar ôl hynny, es i mewn i dreial a helpodd fi am flwyddyn a hanner.  Ar ôl radiotherapi cyberknife, mae fy tiwmor ymennydd a weithredwyd arno wedi chwyddo sydd wedi achosi problemau i mi ers hynny.

Ers y diagnosis, rwy'n ceisio 'byw fy mywyd gorau' - euthum i Cuba gyda fy nghap fis Mawrth diwethaf, Tenerife gyda fy mam a'm plant fis Awst diwethaf. Rwy'n bwriadu mynd i UDA am 3 wythnos ym mis Mehefin ac archebu Butlins ar gyfer y plant Awst.

Rwy'n parhau i fod yn bositif ac yn cymdeithasu â ffrindiau lawer. Mae fy ngwaith wedi bod yn wych - roeddwn i'n arfer gweithio 32 awr ar draws 4 diwrnod, ond nawr rwy'n gweithio 16 awr ar draws 2 ddiwrnod. Y brif broblem yw methu â gyrru. Ar gyfer gwaith rwy'n defnyddio 'Mynediad i'r Gwaith' sy'n cyfrannu at fy nghymudo.

Y llynedd, mwynheais hefyd wneud 'Wing Walk' ar un o'r diwrnodau poethaf lle llwyddais i godi tua £ 1500. Fis Ebrill hwn, rydw i'n gwneud abseil felly rwy'n edrych ymlaen at hynny er bod gen i ofn uchder!

Mae mam wedi bod yn anfon duw, yn ogystal â fy nheulu a ffrindiau. Rwy'n parhau i fod yn bositif ac yn ceisio cadw'n heini gyda cherdded a nofio.

Yn anffodus, bu farw Kim ym mis Tachwedd2020.

Anyone with lungs can get lung cancer.

bottom of page